دومین ماراتن هکاهلث

برنامه نویسی موبایل سلامت ایران

۷ الی ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ – جزیره کیش